1. Onder fokker wordt verstaan hij of zij die regelmatig (jaarlijks) een nestje Tibetanen fokt.
  2. De fokker is lid van de rasvereniging de Tibetaanse Terriër en onderwerpt zich aan de statuten en reglementen van deze rasvereniging.
  3. De fokker is gehouden aan het Verenigings Fokreglement, zoals dit is vastgesteld door de ALV van de rasvereniging de Tibetaanse Terriër.
  4. De fokker werkt met zijn fokdoelen mee aan het creëren van een zo’n breed mogelijke genenpool.
  5. De fokker zal met goed gevolg alle door de Raad van Beheer ingestelde controles en voorschriften doorstaan, zoals nestidentificatie, locatiecontrole etc.
  6. De fokker handelt conform de welzijnsdefinitie van Brambell:
    • Dieren zijn gevrijwaard van honger, dorst of onjuiste voeding;
    • Dieren zijn gevrijwaard van thermaal en fysiek ongerief;
    • Dieren zijn gevrijwaard van pijn, verwonding of ziekten;
    • Dieren zijn gevrijwaard van angst en chronische stress;
    • Dieren zijn vrij om een natuurlijk soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben.
  7. De fokker zal een informatiepakket samenstellen voor de nieuwe eigenaar van door hem gefokte pups. Deze informatie zal betrekking hebben op de opvoeding, de voeding en de vachtverzorging van de pup. Verder zal zoveel mogelijk algemene kynologische informatie worden verstrekt.
  8. Pups mogen alleen worden afgeleverd met gebruikmaking van een door de rvTT geadviseerd minimum koopcontract.De fokkers dienen hun nesten verplicht bij het bestuur rvTT aan te melden. Deze aanmelding geschiedt door het opsturen van een kopie van het dek- en geboorteformulier van de Raad van Beheer. De geboorte dient binnen 7 dagen na de geboorte te worden doorgegeven aan het secretariaat. De eigenaar van de teef dient daarbij door te geven:.
    • Gegevens van de ouders van het nest.
    • De geboortedatum van het nest.
    • Het aantal puppen in het nest.
    • Het geslacht en de kleur van de puppen.
    • Het aantal puppen.
    • Kopieën van alle gezondheidsonderzoeken van beide ouderdieren.
  9. De fokker dient aantoonbaar te hebben deelgenomen aan bij- en nascholingsactiviteiten op het gebied van de kynologie en aan door de rvTT georganiseerde activiteiten.
  10. De fokker zal met een of meer van zijn honden en met zekere regelmaat hebben deelgenomen aan hondenshows, georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer en/of buitenlandse CAC shows.
  11. Nadat is komen vast te staan dat de fokker heeft voldaan aan bovenstaande vereisten wordt de fokker door het bestuur gerechtigd om het vignet: erkende fokker/certified breeder rvTT te voeren.